Radi fotíte? Páčia sa vám slovenské ľudové zvyky a tradície? Pomôžte nám ich zdokumentovať a zapojte sa do fotografickej súťaže TRADÍCIE NÁŠHO KRAJA. Môžete vyhrať množstvo skvelých cien a autora najzaujímavejšej fotografie odmeníme víkendovým pobytom v hoteli Panorama Trenčianske Teplice!

TNK

Súťažné podmienky
 • nezáleží na veku, či mieste vášho bydliska. Súťažiaci môže byť každý občan Slovenskej republiky, ktorý pošle aspoň jednu súťažnú fotografiu spolu so všetkými potrebnými údajmi. Všetky prihlásené fotografie musia byť zhotovené na území Trenčianskeho kraja
 • súťažná téma:  TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA ( tradičná svadba, vianočné a veľkonočné sviatky, fašiangy, stavanie mája, vynášanie Moreny, driapačky peria, folklór, remeslá, ľudový kroj, poľnohospodárske práce atď.
 • do súťaže môžete prihlásiť najviac 5 fotografií
 • fotografie, ktoré nebudú napĺňať danú tému, alebo ich kvalita nebude postačujúca, nebudú zaradené do súťaže
 • uzávierka súťaže: 31. august 2017

 

Ako sa do súťaže prihlásiť?
 • fotografie je potrebné zaslať e-mailom na adresu: tradicie@maticapd.sk
 • povolené sú iba štandardné formáty fotografií (*.jpg, *.bmp, *.tiff) a základné úpravy fotografií
 • minimálna veľkosť fotografie: 2048 x 1536

 

So súťažnými fotografiami je potrebné zaslať nasledovné údaje:
 • súhlas so súťažnými podmienkami
 • názov fotografie
 • miesto, kde bola fotografia zhotovená
 • rok zhotovenia fotografie
 • meno a priezvisko
 • adresa
 • e-mail
 • telefonický kontakt
Vyhodnotenie súťaže

Prihlásené fotografie bude hodnotiť odborná porota, ktorá bude pozostávať z troch profesionálnych  fotografov. Zároveň bude prebiehať aj hlasovanie na Facebook stránke súťaže, kde budú zverejnené všetky fotografie, ktoré budú spĺňať súťažné podmienky. Autor fotografie, ktorá získa počas oficiálne spusteného hlasovania najväčší počet hlasov (kliknutí na „páči sa mi to“), získa zaujímavú vecnú cenu.

Výsledky súťaže budú vyhlásené na slávnostnom vyhodnotení súťaže spojenom s vernisážou výstavy najlepších fotografií prihlásených do súťaže. O presnom termíne budú súťažiaci včas informovaní.

Licencia, autorské a osobnostné práva
1.Súťažiaci zaslaním fotografie a prihlásením sa do súťaže vyhlasuje, že
a) je autorom príspevku (akejkoľvek fotografie, ktorou sa zapojil do súťaže), vytvoril ho samostatne a je výlučným držiteľom autorského práva k príspevku bez akéhokoľvek obmedzenia, vrátane všetkých výlučných práv osobnostných a výlučných práv majetkových. Súťažiaci ďalej vyhlasuje, že mu bol udelený bezpodmienečný súhlas osôb, ktoré sú v príspevku vyobrazené, prípadne iným spôsobom zachytené tak, že je možné ich podľa tohto príspevku identifikovať, s jeho zverejnením a nie je si vedomý, že by tretia osoba bránila alebo spochybňovala uverejnenie príspevku;
b) udeľuje organizátorovi bezplatne súhlas na všetky spôsoby použitia príspevku podľa zákona č.618/2003 Z.z., o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len „autorský zákon“), a to v neobmedzenom rozsahu, vrátane práva spojiť príspevok s iným dielom alebo ho zaradiť do diela súborného a prezentovať ho na verejnosti či publikovať na webových stránkach. Súhlas nie je nijako územne, alebo časovo obmedzený a nie je obmedzený čo do množstvového rozsahu.
c) všetky nároky tretích osôb vyplývajúce z vytvorenia a použitia príspevku boli ku dňu odovzdania fotografie uspokojené;
d) zverejnením príspevku organizátorom a jeho ďalším použitím nevznikne organizátorovi žiadny záväzok voči tretím osobám, nebudú neoprávnene zasiahnuté autorské ani iné práva či oprávnené záujmy tretích osôb, najmä právo na ochranu osobnosti či dobrej povesti tretích osôb;
2. Organizátor prijíma udelené oprávnenie vo vyššie uvedenom rozsahu a za vyššie uvedených podmienok.
3. V prípade, že sa vyššie uvedené vyhlásenie súťažiaceho ukáže v ktorejkoľvek svojej časti nepravdivé, súťažiaci je povinný organizátorovi uhradiť vzniknutú škodu, vrátane všetkých ďalších nákladov organizátora vynaložených pri vymáhaní jeho práv.

Ochrana osobných údajov
Svojou účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s pravidlami súťaže a zároveň dáva usporiadateľovi súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby súťaže v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

Na výhru v súťaži nevzniká súťažiacemu právny nárok a nie je možné vymáhať ju.

Propozície súťaže si môžete stiahnuť tu: Propozície TNK 2017
Plagát si môžete stiahnuť tu: Plagát TNK 2017
TNK_2017_PLAGAT