Dom Matice slovenskej v Prievidzi vznikol v roku 2015, kedy sa pretransformoval z Oblastného pracoviska Matice slovenskej Prievidza. Do jeho územnej pôsobnosti patria všetky okresy Trenčianskeho kraja.

Predmetom činnosti DMS Prievidza je:
 • zachovávanie kultúrneho dedičstva našich predkov a upevňovanie národného povedomia
 • koordinácia činnosti miestnych odborov Matice slovenskej (MO MS) a odborov Mladej Matice (OMM) v územnej pôsobnosti
 • vytváranie podmienok na zakladanie nových a rozvíjanie činnosti existujúcich MO MS a klubov OMM
 • spolupráca s orgánmi štátnej správy, samosprávy, s kultúrnymi, vedeckými a spoločenskými organizáciami, médiami a školami
 • realizácia kultúrnych, spoločenských, športových a iných podujatí lokálneho a regionálneho charakteru
 • metodická pomoc MO MS a OMM pri príprave a realizácii podujatí, zabezpečovanie propagácie a dokumentácie
 • aktívna spolupráca pri príprave a realizácii mnohých celomatičných projektov a významných regionálnych, či celoštátnych podujatí
 • cezhraničná spolupráca so zameraním na život a kultúru Slovákov žijúcich v zahraničí
Medzi najznámejšie pravidelné podujatia, ktoré DMS organizuje, alebo spoluorganizuje patria:
 • Hornonitrianske folklórne slávnosti – najväčší folklórny festival na hornej Nitre
 • Horná Nitra mojimi očami – regionálna fotografická súťaž
 • Stretnutie pri súsoší sv. Cyrila a Metoda – spomienková slávnosť pri príležitosti výročia príchodu vierozvestcov
 • Od prameňa národnej rieky Nitry – výstup na Kľak spojený s kultúrnym programom
 • Umenie regiónu – celodenná prehliadka tvorby ľudových umelcov regiónu pre žiakov aj širokú verejnosť spojená s tvorivými dielňami
 • Mladé talenty – celoslovenská umelecká súťaž pre žiakov a študentov
 • Stančekova Prievidza – celoslovenská spevácka súťaž

K činnosti DMS patria aj spomienkové slávnosti k výročiam osobností a udalostí, poznávacie zájazdy, exkurzie pre žiakov a študentov, prednášky na rôzne témy, besedy s významnými osobnosťami, výstavy, súťaže, turistické a športové podujatia.

Podieľa sa na realizácii regionálnych kôl súťaží Hviezdoslavov Kubín, Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec, Timravina studnička a ďalších.