Riaditeľ Domu MS v Prievidzi: Deti a mládež považujú víťazstvo na okresnej úrovni literárnych súťaží za prestíž

Prievidzským matičiarom dlhodobo záleží na literárnej vzdelanosti detí, žiakov a študentov v okrese Prievidza, preto aj tento rok spolupracovali na viacerých literárnych súťažiach, uskutočnených od januára do mája 2018. Išlo najmä o známe celoslovenské súťaže na okresnej úrovni, no podporili aj tých najmenších na regionálnom podujatí.

Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, Rozprávkové javisko, Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec, ale aj Mám básničku na jazýčku opäť na hornej Nitre dokázali, že sa v regióne skrýva veľa rétorických talentov. Dom MS v Prievidzi a Miestny odbor MS v Prievidzi sa do týchto podujatí zapojili organizačne, ale aj finančne či darovaním cien, najmä hodnotných kníh. „Popularita literárnych súťaží neklesá, práve naopak, sú dôkazom, že naše deti a mládež stále majú záujem o poéziu i prózu a ich umelecký prednes. Víťazstvo už len na okresnej úrovni považujú za prestíž a na každom z nich vidíme chuť a ambíciu dotiahnuť to cez kraj až do celonárodného kola,“ uviedol riaditeľ matičného domu v Prievidzi Vlastimil Uhlár.

Tohtoroční súťažiaci a prednesy sa vyznačovali celkovým zlepšením oproti minulým ročníkom, podľa porôt sa zlepšilo najmä dobré zapamätanie naučeného textu, jeho pochopenie, precítenie a používanie mimojazykových prostriedkov reči. Väčšina udržiavala dobrý očný kontakt s publikom aj s porotou. Na zlepšovanie je, samozrejme, vždy priestor, keďže častým zlozvykom je nedodržiavanie prestávok či zrýchľovanie ku koncu textu. Mnohých recitátorov porota pochválila za prirodzene peknú mäkkú výslovnosť. To je v dobe, keď je počuť kritiku na znižujúcu sa vzdelanostnú úroveň slovenských detí a mladej generácie, naozaj pozitívne.

Najlepší z najlepších postúpili do krajských kôl súťaží a hrdo prezentovali hornú Nitru v rôznych mestách Slovenska. Tieto skúsenosti im budú prospešné nielen v ďalších súťažiach, ale aj priamo vo vyššom vzdelávaní a neskôr i v profesionálnom živote.

vm

Share Button