V Prievidzi ocenili matičiarov, ktorí žijú a pracujú pre kultúru

V rámci slávnostného galavečera s názvom KULTÚRA 2016 bola udelená aj Cena Oblastnej rady Matice slovenskej pre okresy Prievidza-Partizánske za uchovávanie a rozvoj kultúrneho dedičstva národa

galavecer-kultura-2016

Počas slávnostného večera, ktorý sa uskutočnil 24. februára v prievidzskom dome kultúry, boli udelené ceny, pamätné a ďakovné listy najúspešnejším kolektívom a jednotlivcom hornej Nitry za osobitný prínos k rozvoju kultúry hornej Nitry, tvorivé činy roka, uchovávanie kultúrneho dedičstva národa, dlhoročnú kultúrno-osvetovú, múzejnú a knižnično-informačnú činnosť, úspešnú reprezentáciu hornej Nitry a stredného Ponitria, netradičné kultúrne aktivity a osobitný prínos k rozvoju cestovného ruchu.

Cenu Oblastnej rady Matice slovenskej Prievidza-Partizánske „ZA UCHOVÁVANIE A ROZVOJ KULTÚRNEHO DEDIČSTVA NÁRODA“ získali:

Miroslav Kováčik – za podiel na uchovávaní kultúrneho dedičstva a šírení poznatkov o histórii obce Chynorany

Miroslav Kováčik sa zaslúžil o znovuoživenie Miestneho odboru Matice slovenskej v Chynoranoch   v roku 1968. Dlhodobo sa podieľa na odkrývaní zaujímavostí o udalostiach a osobnostiach z histórie obce, na zriadení a dopĺňaní exponátov Pamätnej izby Valentína Beniaka a miestneho etnografického múzea. Bol dlhoročným vedúcim redaktorom a doteraz najplodnejším prispievateľom Chynorianskych novín. Osobitným dielom prispel i k vydaniu monografie o obci pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky. Pôsobil tiež v miestnom divadelnom súbore Matičiar – stvárnil v ňom viac ako 30 rôznych postáv. Od roku 2012 je podpredsedom MO MS a z tejto pozície prispel k prekonaniu krízy v jej činnosti. Ako dlhoročný člen prípravného výboru súťaže v prednese slovenskej poézie Beniakove Chynorany sa nemalou mierou zaslúžil na jej pretvorení  z podujatia regionálneho charakteru na celoslovenský festival. Verný odkazu svojho otca – „rob všetko v živote tak, aby po tebe niečo zostalo“ – pokračuje neúnavne v kultúrnych aktivitách aj v seniorskom veku.

Eve Nahálkovej – za realizáciu aktivít zameraných na poznávanie kultúrneho dedičstva Slovenska

Eva Nahálková ako predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej v Partizánskom systematicky pripravuje a organizuje poznávacie exkurzie po stopách významných miest, kultúrno-historických pamiatok a dejateľov pre 300-člennú základňu tohto odboru. Zároveň je neúnavnou, činorodou členkou Oblastnej rady Matice slovenskej v Prievidzi i členkou Krajskej rady MS v Trenčíne. Za dlhoročnú činnosť pri napĺňaní programu MS bola ocenená Bronzovou medailou MS. Na kultúrnom živote mesta Partizánske a pomoci mimovládnym organizáciám sa významne podieľa i z pozície členky rady starších ako poradného orgánu primátora.

Mgr. Anne Blahovej – za podiel na zachovávaní tradičnej ľudovej kultúry regiónu hornej Nitry

Anna Blahová je dlhoročnou predsedníčkou občianskeho združenia Hipo Máčov, ktoré z jej iniciatívy doposiaľ realizovalo množstvo akcií zameraných na záchranu dokladov tradičnej ľudovej kultúry nielen v lokalite v ktorej pôsobí, ale i v regionálnom rozmere. Podieľa sa na systematickom dobudovávaní expozície tradičnej architektúry, bývania i remesiel v ľudovom skanzene Máčovské gazdovské dvory nielen zberateľskou činnosťou, ale aj organizovaním podujatí zameraných na využitie a poznávanie dokladov tradičnej kultúry v rámci tvorivých dielní pre deti i dospelých. V spolupráci so školami osobitne prispieva k regionálnej výchove žiakov, úcte k miestnej histórii a poznávaniu kultúrneho dedičstva našich predkov. V poslednom období sa osobitne zamerala na záchranu a oživovanie tradícií spojených s tradičnými textíliami, výšivkárstvom a tkáčstvom vo Valaskej Belej.

Jánovi Gajdošíkovi – za systematickú zberateľskú a archívnu činnosť pri zachovávaní dokumentov o histórii obce Koš

Ján Gajdošík v rokoch 2007-2013 postupne autorsky pripravil až 18 filmových dokumentov o histórii svojej rodnej obce na základe kronikárskych záznamov, fotografií, výpovedí pamätníkov a ďalších prameňov. Z týchto dokladov osobitne tematicky spracoval formou publikácií a DVD nosičov divadelné tradície Koša, udalosti cirkevného života, folklórne tradície, medailón významnej folkloristky Anny Michaličkovej, či piesňový fond obce. V roku 2016 bol členom autorského tímu projektu Tradície a komunita, v rámci ktorého sa podieľal ako a výskume, tak i tvorbe rovnomennej publikácie a filmového dokumentu venovaných okolnostiam vzniku, vývoja a činnosti folklórnej skupiny Košovan pri príležitosti 35. výročia jej založenia. Významným faktom je, že okrem podielu na tvorbe týchto dokumentov sa systematicky stará o ich prezentáciu v rámci kultúrnych podujatí pre matičiarov, školy i širokú verejnosť.

V rámci ostatných kategórií boli ocenení aj ďalší aktívni matičiari. Cenu Združenia pre rozvoj regiónu horná Nitra „Za osobitný prínos k rozvoju kultúry hornej Nitry“ získal pri príležitosti životného jubilea 65. rokov Viliam Kurbel z Kanianky, ktorý je predsedom Miestneho odboru Matice slovenskej v Kanianke.

Pamätný list riaditeľky Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi „Za dlhoročnú múzejnú činnosť“ si odniesla dlhoročná matičiarka a predsedníčka Oblastnej rady Matice slovenskej pre okresy Prievidza-Partizánske Eva Kucharovičová.

Ďakovné listy Regionálneho združenia miesta obcí Stredné Ponitrie „Za úspešnú reprezentáciu stredného Ponitria“ si odniesol Marián Gajdoš z Chynorian za 1. miesto v V. kategórii na 62. Hviezdoslavovom Kubíne 2016 s prednesom básne Valentína Beniaka Rodný môj kraj a 3. miesto v 3. kategórii na XXIII. Ročníku Slovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany. Druhou ocenenou bola takisto matičiarka z Chynorian Mária Kovalíková, ktorá získala Cenu riaditeľa súťaže za strhujúcu ľudskú a umeleckú výpoveď na XXIII. ročníku Slovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany.

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a prajeme veľa vytrvalosti, elánu a tvorivej energie do ich ďalšej činnosti.

foto: Karol Kobella

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Share Button