Štúrovské inšpirácie

Dom Matice slovenskej v Prievidzi, Základná umelecká škola Ladislava Stančeka v Prievidzi, Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi a K-2000 – združenie na podporu kultúry hornej Nitry

vyhlasujú pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra

výtvarnú súťaž

ŠTÚROVSKÉ INŠPIRÁCIE

sturovske-inspiracie-2015

 

Téma súťaže: Ľudovít Štúr – jeho život, dielo a odkaz

Uzávierka súťaže: 29. apríl 2016

Organizátori:

 • Dom Matice slovenskej v Prievidzi
 • Základná umelecká škola Ladislava Stančeka v Prievidzi
 • Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
 • K-2000 – združenie na podporu kultúry hornej Nitry

S finančnou podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja, Matice slovenskej a mesta Prievidza.

Súťažné podmienky  

1. Charakteristika a cieľ súťaže

Výtvarná súťaž vyzýva k tvorbe výtvarného diela inšpirovaného životom, dielom, odkazom Ľudovíta Štúra a aktivitami venovanými 200. výročiu jeho narodenia.

2. Súťažné kategórie

 • kategória A: 8 – 12 rokov
 • kategória B: 13 – 16 rokov
 • kategória C: 17 – 21 rokov
 • kategória D: 22 – 26 rokov

Súťaž je určená pre autorov s trvalým pobytom na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.

3. Tematické zameranie súťaže: Ľudovít Štúr, jeho život, dielo a význam

4. Technika spracovania: ľubovoľná

5. Forma spracovania: dvojrozmerné dielo (výkres, kartón a pod.)

6. Formát: min. A4 – max. A2

7. Uzávierka súťaže: 29. apríl 2016

8. Prihlásenie súťažných prác

Súťažné práce spolu s prihláškou je potrebné doručiť poštou alebo osobne na adresu:
ZUŠ L. Stančeka
Rastislavova ulica 745/13
971 01 Prievidza

Na obálku je potrebné uviesť „ŠTÚROVSKÉ INŠPIRÁCIE“

Dielo musí obsahovať označenie s nasledovnými údajmi:

 • názov diela
 • označenie súťažnej kategórie
 • použitá technika
 • stručný slovný popis k dielu
 • meno a priezvisko
 • vek
 • adresa (autora, alebo názov a adresa školy)
 • telefonický kontakt (autora, zákonného zástupcu, alebo učiteľa)
 • e-mail (autora, zákonného zástupcu, alebo učiteľa)
 • súhlas so súťažnými podmienkami a spracovaním osobných údajov

Do súťaže je možné prihlásiť najviac 2 práce (jednotlivec), resp. 3 práce v jednej kategórii (škola).

9. Použitie a autorského práva

Vyhlasovateľ práce zaslané do súťaže autorom nevracia. Účastníci udeľujú súhlas s reprodukciou a použitím súťažných prác s uvedením ich mena a priezviska, prípadne aj veku, mesta alebo názvu školy, na rôznych verejných podujatiach a aktivitách, a to bez toho, aby účastníkom vzniklo akékoľvek právo na odmenu alebo akúkoľvek výhodu.

Prihlásením sa do súťaže súťažiaci potvrdzuje, že výkresy sú dielom predkladajúceho, a že nedošlo k porušeniu autorského práva. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vznikajúce tretím osobám spôsobené porušením týchto pravidiel zo strany účastníkov súťaže (napríklad prihlásenie príspevku, na ktorý súťažiaci nevlastní autorské práva a pod.)

10. Ochrana osobných údajov

Účasť v súťaži je dobrovoľná. Zaslaním svojej práce vyjadruje účastník súťaže, alebo zákonný zástupca neplnoletého účastníka, súhlas so spracúvaním osobných údajov – meno a priezvisko, vek, škola, ročník, mesto. Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje účastník, alebo zákonný zástupca neplnoletého účastníka súťaže, organizátorovi za účelom organizácie a propagácie súťaže.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľuje účastník alebo zákonný zástupca neplnoletého účastníka  súťaže na dobu 1 roka a možno ho kedykoľvek písomne odvolať. Práva osoby, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje, sú upravené v § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

11. Právo na zmenu a prerušenie súťaže

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu zmeniť alebo prerušiť, ak si to situácia vyžiada. Takisto má právo kedykoľvek, v prípade, že by nemohol dosiahnuť cieľ súťaže, zmeniť propozície súťaže.

Akékoľvek otázky môžete adresovať na: info@maticapd.sk

 

Propozície súťaže si môžete stiahnuť TU
Plagát si môžete stiahnuť TU

 

Ďakujeme Trenčianskemu samosprávnemu kraju za finančnú podporu tohto projektu.

Ďakujeme mestu Prievidza za poskytnutie dotácie na tento projekt vo výške 200 €.

 

Share Button