Prievidzskí matičiari hodnotili svoju činnosť za rok 2013

Čas plynie rýchlo ako voda a prievidzskí matičiari sa opäť po roku stretli, aby vyhodnotili svoju činnosť za uplynulé obdobie. Dňa 11. marca 2014 sa v popoludňajších hodinách uskutočnila výročná členská schôdza Miestneho odboru Matice slovenskej Prievidza.

vyrocna-clenska-schodza-mo-ms-prievidza-2014

Na začiatku programu zaznela štátna hymna Slovenskej republiky, ktorej slová napísal Janko Matuška pred 170-timi rokmi, ako reakciu proti prudkej maďarizácii a nútenému odchodu Ľudovíta Štúra z Evanjelického lýcea v Bratislave. Následne pani Nedeljaková zarecitovala báseň Lyrika pravdy od Jána Smreka.

Úvodné slovo patrilo predsedovi MO Milanovi Jadroňovi, ktorý poznamenal, že máme za sebou rok, ktorý sa niesol v znamení mnohých významných výročí. K najvýznamnejším z nich patrilo 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie a 150. výročie vzniku Matice slovenskej, pri príležitosti ktorých usporiadal MO, v spolupráci s inštitúciami pôsobiacimi na území mesta Prievidza, viaceré zaujímavé podujatia.

Hlavným z nich bola spomienková slávnosť pri súsoší sv. Cyrila a Metoda, po ktorej nasledoval slávnostný koncert v Kostole sv. Bartolomeja. Súčasťou cyrilo-metodských osláv bol už XV. ročník výstupu na Kľak – Od prameňa národnej rieky Nitry. Účastníci tohto podujatia dostali pamätné diplomy a magnetky s vyobrazením sv. Cyrila a Metoda, ktoré pri tejto príležitosti pripravil MO.

V rámci okrúhleho jubilea príchodu vierozvestov na naše územie, vydal MO limitovanú edíciu pamätnej pohľadnice s ikonografickou maľbou sv. Cyrila a Metoda, pochádzajúcej z dielne akademickej maliarky Edity Ambrušovej.

Správu o činnosti za rok 2013 predniesla Eva Baničová, podpredsedníčka MO MS. Spomenula množstvo zaujímavých zrealizovaných podujatí a akcií, medzi ktorými boli regionálne kolá postupových súťaží ako napríklad Hviezdoslavov Kubín, Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec, Timravina studnička či Šaliansky Maťko. Nechýbali ani prehliadka detskej dramatickej tvorivosti pod názvom Rozprávkové javisko, celoslovenská vokálna súťažná prehliadka  Stančekova Prievidza či obľúbené ukážky ľudovo-umeleckej tvorby na podujatiach Umenie regiónu. MO sa podieľal aj na príprave 28. ročníka Hornonitrianskych folklórnych slávností, na celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaži Mladé talenty zameranej na rodinu, rodný kraj, krásy Slovenska. Medzi ďalšími úspešne zrealizovanými akciami boli aj Literárny karneval v knižnici a a spomienkové popoludnie na básnika, publicistu a bibliografa Ondreja Čiliaka, pod názvom Modré z neba.

Veľkej priazni verejnosti sa tešila fotografická súťaž Horná Nitra mojimi očami, ktorej III. ročník bol vyhlásený začiatkom leta. Pre žiakov ZŠ Dobšinského v Prievidzi zorganizoval MO literárnu exkurziu na trase Košariská – Bradlo – Podolie – Čachtice a v júni usporiadal MO pre svojich členov autobusový zájazd na Cyrilo-metodskú púť do Nitry.
V oblasti športu sa MO podieľal na organizovaní XXI. ročníka šachového turnaja s medzinárodnou účasťou „Buď pozdravené, Slovensko!“. Milovníci turistiky sa mohli zúčastniť Štúrovského výstupu na Rokoš či silvestrovského výstupu na Vyšehrad. V septembri sa uskutočnil volejbalový turnaj junioriek o pohár MO MS Prievidza.

Predseda MO vyzdvihol veľmi dobrú spoluprácu s Oblastným pracoviskom Matice slovenskej Prievidza, s ktorým počas celého roka úzko spolupracoval. Výsledkom bolo množstvo úspešných spoločných podujatí. Výbor MO takisto ocenil spoluprácu s Odborom Mladej Matice v Prievidzi, s ktorým sa zapojili do verejnej zbierky Deň narcisov. Spoločne s mladými matičiarmi počas roka zrealizovali infostánky, ktoré slúžili na propagáciu činnosti MO MS.

V roku 2013 sa pokračovalo vo vydávaní Prievidzského občasníka. Počas celého roka sme aktívne prispievali článkami z našich podujatí do Slovenských národných novín a regionálneho týždenníka MY Hornonitrianske noviny. Správy z akcií MO boli ďalej uverejňované aj na stránkach Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR) a na webových stránkach Matice slovenskej.

Na záver sa predseda úprimne poďakoval všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na tejto činnosti a prezentácii MO. Zároveň vyslovil svoju spokojnosť so zvolením nových členov výboru a dozorného výboru MO MS, ktorí svojou aktívnou činnosťou priniesli nový vietor do našej matičnej činnosti a prispeli k omladzovaniu členskej základne.

Share Button