Spomienková slávnosť na počesť sv. Cyrila a Metoda

ABECEDA!
Hláska, slovo, veta…
zázračné tehly krehkých stavieb sveta.

Zásada starovekých mudrcov – POZNAJ SÁM SEBA je aktuálna aj v dnešnej modernej dobe. Veď poznať samého sebaSpomienková slávnosť na počesť sv. Cyrila a Metoda 2012-5 znamená poznať korene, z ktorých človek vyrástol, poznať svoj rod, svoju históriu…, aby jedinec mohol využiť svoje schopnosti  pre sebauspokojenie, radosť  a aj  v prospech druhých. NEZIŠTNE. Vieme to dnes?  Dá sa to?  Určite áno.

Príkladom bezhraničnej  múdrosti a obety boli solúnski bratia sv. Cyril a Metod – učitelia slovanských národov. Ich cyrilo-metodejská a veľkomoravská myšlienka živila ducha našich praotcov a otcov  v nežičlivých i povzbudivých časoch.
Uplynulo bezmála 1150 rokov od ich príchodu na Veľkú Moravu a a od schválenia slovanskej liturgie a to bol dôvod, aby sme si ich záslužnú činnosť pripomenuli. Dňa 13. júna 2012 sa v Regionálnom kulSpomienková slávnosť na počesť sv. Cyrila a Metoda 2012-8túrnom centre v Prievidzi uskutočnila spomienková slávnosť na počesť  sv. Cyrila a Metoda, ktorú zorganizovala okresná rada Matice slovenskej v Prievidzi v spolupráci s oblastným pracoviskom MS.

V úvode spomienkovej slávnosti predsedníčka okresnej rady MS Eva Kucharovičová a vedúci oblastného pracoviska  MS Vlastimil Uhlár,  spolu s pracovníkSpomienková slávnosť na počesť sv. Cyrila a Metoda 2012-10om Domu MS v Dubnici nad Váhom Marekom Velacekom, odovzdali ďakovné listy a vyznamenania členom MS za ich záslužnú prácu v matičnej činnosti.
Po slávnostnej časti patrilo javisko študentom Gymnázia V. B. Nedožerského, ktorí hovoreným slovom podrobne priblížili život a činnosť solúnskych bratov. Na podujatí sa striedalo hovorené slovo s hudbou a spevom v podaní spevácko-dramatickej skupiny JESEŇ z Partizánskeho. Úvod aj záver kultúrnej časti  patril študentovi z  Gymnázia I. Bellu v  Handlovej, ktorého vystúpenie  bolo príjemným osviežením  a svojím prednesom   oslovil  stovku prítomných divákov.

Aj po 1150 rokoch je dôležité pripomínať si zásluhy solúnskych bratov a ich žiakov:

  • vytvorili slovanskú abecedu,Spomienková slávnosť na počesť sv. Cyrila a Metoda 2012-3
  • zostavili gramatiku staroslovienčiny,
  • povýšili staroslovienčinu na cirkevný a literárny jazyk,
  • šírili vzdelanie, pokrok a demokratické myslenie,
  • Slovensko sa stalo kolískou vyspelej, európsky orientovanej kultúry.

„Národy bez písma by boli nemé!
Slovieni, vravte!
A tak sa aj stalo.
A tak sa i deje.“

Mgr. Dagmar Strmeňová
predsedníčka MO MS Handlová

Share Button

Komentovať